$0 Lệ phí*
Cho 3 lượt chuyển tiền miễn phí đầu tiên của bạn
*Khi đăng ký tin nhắn văn bản.
Chỉ cho khách hàng mới. FX có thể áp dụng.