Nếu bạn không kích hoạt tin nhắn văn bản, bạn sẽ không nhận được chuyển khoản miễn phí. Bạn có muốn tiếp tục mà không kích hoạt tin nhắn văn bản không? Không Vâng
$0 Lệ phí*
Cho 3 lượt chuyển tiền miễn phí đầu tiên của bạn
*Khi đăng ký tin nhắn văn bản.
Chỉ cho khách hàng mới. FX có thể áp dụng.